pour: TOI

Đọc sách và Bàn luận

Đọc sách là việc nên làm, nhưng nó không bắt buộc ai phải đọc. Đọc sách hoàn toàn là quyền tự do về lựa chọn thể loại, và cảm hứng đối với nội dung. Sách hay nên có người bàn luận thì sách mới không bỏ công đã được tạo thành sách. Sách trên giấy, qua bình luận, sẽ thành sách trong trí và trong tâm. Từ trí và tâm đó, mỗi người sẽ tiếp tục hoàn thiện quyển sách nhân tri của mình cho đến cuối đời. Làm được điều đó, quả là không uổng phí khi đã sống!


"Hậu Hắc Học" (Lý Tôn Ngô) - Sự thật thật sự về các màu sắc trong nhân cách

"Không nước, không trăng" (Osho) - Thiền nghĩa là Không nửa vời và Rất thực tế

"Suối nguồn" (Ayn Rand): Không ai bị bắt buộc đứng ở cuối con đường và vô cảm

"Từ tốt đến vĩ đại" (Jim Collins) - trong Động có Tĩnh, trong Tĩnh có Đạo

1 chut Kim Dung

Câu hỏi "Chúng ta thoát thai từ đâu?" (Muldashev) và Những đôi Mắt, phải có "duyên" mới tìm thấy được sự liên hệ

Những giấc mộng lầu hồng, thức tỉnh vẫn là mộng

Nhàn nhã đọc sách Binh pháp

Thần điêu đại hiệp (Kim Dung) - Những điều tưởng như không tưởng

U mộng ảnh (Trương Trào) - Giấc mơ thần tiên của đời người