pour: TOI

Những thời kỷ niệm

Kỷ niệm ai cũng có. Một thời kỷ niệm với bạn bè, một thời kỷ niệm với tình yêu, lại kỷ niệm với những ai đó gặp nhau trên đường đời mà để lại ấn tượng thật lâu, hay thật sâu...

Những thời kỷ niệm mà những điều bất chợt trở về, hoặc bỗng dưng tìm thấy lại, hoàn toàn do tình cờ. Một điều tìm thấy, muôn cảm xúc trở về...

Đó chính là kỷ niệm.


Kỷ niệm của Vân Anh: bài báo nhỏ