pour: TOI

Sách chia sẻ

Chia sẻ là điều hoàn toàn tự nhiên trong cuộc đời, vì không ai có thể sống cô lập. Chia sẻ sách là điều tự nguyện và thuộc về cá nhân. Khi đã có những tác giả hay chia sẻ khi viết sách của mình, thì người đọc được cũng nên từ đó mà chia sẻ niềm vui thú và duyên đọc sách hay của mình cho mọi người.
Còn ai tiếp nhận sự chia sẻ đó, ai có thể thích hay không thích những quyển sách chia sẻ đó, đều là do duyên phận với sách của mỗi người nữa vậy.


Không nước-Không trăng (Osho)

Suối nguồn (Ayn Rand)